Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

Αγιολόγιο - Εορτολόγιο, 06 ΙανουαρίουἈπολυτίκιον. Ἦχος α’.

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε,
ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις·
τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι,
ἀγαπητὸν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα·
καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς,
ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές.
Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός,
καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.


Για άλλους ύμνους και τροπάρια της ημέρας βλέπε σην ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες